a) smarantah smarayantas ca.
b) vishrijati hridayam na yasya sakshad.
c) muktanam api siddhanam narayana-parayanah.
d) yesham sa eva bhagavan dayayed anantah.

The correct answer is
b) vishrijati hridayam na yasya sakshad.