a) Kalki avatara
b) Kapila & Rshabha, Catuḥsana
c) Ajita & Dharmasetu, Yogeshvara
d) All of these

The correct answer is
b) Kapila & Rshabha, Catuḥsana