a) Vamana, Varaha & Kurma
b) Kumaras, Narada & Varaha
c) Brahma, Vishnu & Shiva
d) None of these

The correct answer is
c) Brahma, Vishnu & Shiva