a) Dvaraka, Hari
b) Mathura, Keshava
c) Jagannath Puri, Purushottama
d) Mayapur, Hari

The correct answer is
b) Mathura, Keshava