a) klim.
b) kama-devaya.
c) pracodayat.
d) vidmahe.

The correct answer is
a) klim.