a) Shudra.
b) Vaishya.
c) Kshatriya.
d) Brahmana.

The correct answer is
d) Brahmana.