a)    King Parikshit, Sukadeva Gosvami
b)    Sages of Naimisaranya, Suta Gosvami
c)    Vidura, Maitreya Muni
d)    Uddhava, Vidura

The correct answer is
a)    King Parikshit, Sukadeva Gosvami