a)    Badarikashrama
b)    Gandhamadhana
c)    Kedarnath
d)    Hrishikesha

The correct answer is
a)    Badarikashrama