a)    Sanatana dharma
b)    Varnashrama dharma
c)    Vedic society
d)    Sva dharma

The correct answer is
b)    Varnashrama dharma