a)  Hanuman
b)  Angada
c)  Vibhishana
d)  Mandodari

The correct answer is
c)  Vibhishana