a)    Ekalavya
b)    Vishvamitra
c)    Parashurama
d)    Valmiki Muni

The correct answer is
c)    Parashurama