a) Dhratarastra
b) Arjuna
c) Parikshit
d) Janamejaya

The correct answer is
c) Parikshit