a) Govinda.
b) Vasudeva.
c) Sankarshana.
d) Tryadhavara.

The correct answer is
d) Tryadhavara.