a)   Madhusudana
b)   Govinda
c)   Vishnu
d)   Dhanvantari

The correct answer is
d)   Dhanvantari