a)    Kapila
b)    Yajnavalkya
c)    Shandilya
d)    Vyasadeva

The correct answer is
d)    Vyasadeva