a)   Saranga
b)   Kaustubha
c)   Kaumodaki
d)   Pancajnya

The correct answer is
c)   Kaumodaki