a)   Daksha
b)   Svayambhu Manu
c)   Pracetas
d)   Marisa

The correct answer is
a)   Daksha