a) Svetashvatara Upanishad.
b) Aitareya Upanishad.
c) Katha Upanishad.
d) Mandukya Upanishad.

The correct answer is
a) Svetashvatara Upanishad.