a) Ramanujacharya.
b) Shankaracharya.
c) Madhvacharya.
d) Vishnu svami.

The correct answer is
b) Shankaracharya.