a) para-prakriti.
b) apara-prakriti.
c) maya.
d) paramatma.

The correct answer is
a) para-prakriti.