a)   KimPurusha
b)   SatPurusha
c)   MahaPurusha
d)   Shestha

The correct answer is
c)   MahaPurusha