a) Madhvacharya.
b) Srila Rupa Gosvami.
c) Sridhar Svami.
d) Srila Jiva Gosvami.

The correct answer is
d) Srila Jiva Gosvami.