a)    Brahmacari & sannyasa
b)    Brahmacari, sannyasa & vanaprastha
c)    Brahmacaris, grhasthas, vanaprastha & sannyasa
d)    None of the above

The correct answer is
c)    Brahmacaris, grhasthas, vanaprastha & sannyasa