a)   Prabhasa
b)   Badrikashrama
c)   Mathura
d)   Sankhoddhara

The correct answer is
d)   Sankhoddhara