a)   Bharat varsa
b)   Kimpurusa varsa
c)   Ilavrata varsa
d)   Ketumala varsa

The correct answer is
c)   Ilavrata varsa