a)     Kaustubha gem
b)     Markata gem
c)     Manipushpaka gem
d)     Vaidurya gem

The correct answer is
b)     Markata gem