a) Chandrashekhara Acharya’s.
b) Advait Acharya’s.
c) Sarvabhaum Bhattacharya’s.
d) Tapana Mishra’s.

The correct answer is
d) Tapana Mishra’s.