a) Vaishya.
b) Vaidya.
c) Kshatriya.
d) brahmana.

The correct answer is
b) Vaidya.