a)   Vaishnava
b)   Brahmana
c)   Kshatriya
d)   Vaisya

The correct answer is
c)   Kshatriya