a) Vishnuh.
b) Brahmah.
c) Krishnah.
d) Shaktih.

The correct answer is
c) Krishnah.