a)     Radha Govinda temple at Jaipur
b)     Radha Damodara temple at Vrndavana
c)     RadhaRasvihari temple at Juhu
d)     Radha Madhava temple at Mayapur

The correct answer is  
b)     Radha Damodara temple at Vrndavana