a) Rudrasavarni.
b) Dharmasavarni.
c) Brahmasavarni.
d) Devasavarni.

The correct answer is
c) Brahmasavarni.