a) Shiva.
b) Brahma.
c) Kshirodakashayi Vishnu.
d) Indra.

The correct answer is
b) Brahma.