a)   Vasudeva
b)   Sankarsana
c)   Pradyumna
d)    Aniruddha

 The correct answer is
b)   Sankarsana