a)    Garbhoakshayi
b)    Maha
c)    Karanodakshayi
d)    Kshirodakshayi

The correct answer is
d)    Kshirodakshayi