a)    Brahma Samhita
b)    Vishnu Sahasra namah
c)     Purusha-sukta
d)     All the above

The correct answer is
c)     Purusha-sukta