a)    Sukadeva Gosvami
b)    Saunaka Rsi
c)    Parikshit Maharaj
d)    Suta Gosvami

 The correct answer is
c)    Parikshit Maharaj