a)   Bharata varsa
b)   Ajanabha varsa
c)   India
d)   Harsha varsa

The correct answer is
b)   Ajanabha varsa