a) Shankaracharya.
b) Gautama.
c) Kanada.
d) Madhvacharya.

The correct answer is
d) Madhvacharya.