a)   Brahmana
b)   Kshatriya
c)   Vaisya
d)   Sudra           

The correct answer is
b)    Kshatriya