a)   Aryama, Punjikasthali, Pulaha
b)   Mitra, Menaka, Atri
c)   Dhata, Krtasthali, Pulastya
d)   Varuna, Rambha, Vasistha

The correct answer is
c)   Dhata, Krtasthali, Pulastya