a)   Antariksha
b)   Paroksha
c)   Vimoksha
d)   Moksha

The correct answer is
a)   Antariksha