a)   Maharaja Uttanupada
b)   Svayambhu Manu
c)   Maharaj Priyavrata
d)   Mahraja Dhruva

The correct answer is
c)   Maharaj Priyavrata