a)    Smartha-brahmins
b)    Jnanis
c)    Yogis
d)    Prakrta-sahajiyas

The correct answer is
d)    Prakrta-sahajiyas