a) Brahmanas.
b) Vaisyas.
c) Kshatriyas.
d) Shudras.

The correct answer is
c) Kshatriyas.