a) Brahma.
b) Brihaspati.
c) Shukadeva.
d) Vyasadeva.

The correct answer is
d) Vyasadeva.