a) Ayur.
b) Amritesha.
c) Dhanvantari.
d) Bahuguni.

The correct answer is
c) Dhanvantari