a) Narsimha Dev.
b) Vamana Dev.
c) Varaha Dev.
d) Krishna.

The correct answer is
c) Varaha Dev.