a) Rahu.
b) Hiranyakashipu.
c) Ketu.
d) Hiranyaksha.

The correct answer is
d) Hiranyaksha.