a) Advaita Acarya
b) Rupa Gosvami
c) Vallabha Acarya
d) Chandra Shekhar Acarya

The correct answer is
d) Chandra Shekhar Acarya